Dragon Ball Paradise {DBP} 2008-2009
  The biggest fight
 

THE BIGGEST FIGHT - DRAGON BALL FINAL BOUT


Maru de sora wo
yuru dasu sono
hageshii power
a ni deki totsu ga
hayimata

Kyami wo sae itte
saku de tsuru
shiyo sae kono
takoruta se
kore ga!!

Kara da mo
tamashii imo subette
hono koni
kawaru

Atsuni Biggest Fight!!
kaze wa moete
naru da ichi

Ikari wa hona
harike umo kosu

Kore ga Great Might!!
senshi wa ima
hoko iwo kake

Tataka uru sa
inochio imo
daichira yume
mamori ni ku tameni!!

Chikara komette
ha ja temoyoni
doubi karuta
chirau ki da shino
yo wo ne tsuza

Kazoku sukete
bakuhatsu nu shiyo
sae kono Power
atta se
kore ga!!

Tashi kara de itto
yu no shoni
sono te ni
tsuru ta me

Atsuni Biggest Fight!!
kaze wa nete ira gi no tama
tagiu e nasi
harike umo kosu

Kore ga Great Might!!
senshi wa ima
ira imo tame

Tsuki tsusu no se
kake ga enaki
Ichara da kedo
ta kushi ni ku tameni!!

Atsuni Biggest Fight!!
kaze wa moete
naru da ichi

Ikari wa hona
harike umo kosu

Kore ga Great Might!!
senshi wa ima
hoko iwo kake

Tataka uru sa
inochio imo
daichira yume
mamori ni ku tameni!!
 
  Hasta haora ha habido 167731 visitantes (441142 clics a subpáginas) Gracias por su visita  
 
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=